ΕURΟΒΑΝΚ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οικονομία Ρεπορτάζ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το δελτίο της EYROBANK για την Ελληνική οικονομία σε αριθμούς-ενέργεια (+3,1 χιλ), τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία (+2,9 χιλ), κατασκευές (+2,2 χιλ), διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (+1,8 χιλ) και εκπαίδευση (+0,7 χιλ). Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε η ετήσια μεταβολή της απασχόλησης στους παρακάτω τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων: δημόσια διοίκηση και άμυνα – υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (-0,7 χιλ), δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων (-0,8 χιλ), γεωργία, δασοκομία και αλιεία (-1,2 χιλ), ορυχεία και λατομεία (-1,5 χιλ), χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (-1,6 χιλ), διαχείριση ακίνητης περιουσίας (-1,7 χιλ) και δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών (-5,1 χιλ).

Το 2017 σηματοδότησε το 4ο έτος στη σειρά με θετικό ετήσιο ρυθμό μεταβολής της απασχόλησης. Πιο αναλυτικά, η ετήσια μεταβολή του αριθμού των απασχολούμενων ήταν 0,7% ή 23,1 χιλ άτομα το 2014, 2,1% ή 74,4 χιλ το 2015, 1,7% ή 62,9 χιλ το 2016 και 2,2% ή 79,1 χιλ το 2017. Η σωρευτική μεταβολή 2013-2017 διαμορφώθηκε στο 6,8% ή 239,5 χιλ άτομα. Για την ίδια περίοδο η σωρευτική αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ ήταν 1,6%. Η εν λόγω απόκλιση αντικατοπτρίζει την αρνητική επίδοση της ελληνικής οικονομίας σε όρους παραγωγικότητας της εργασίας (βλέπε Σχήμα 1). Το πραγματικό προϊόν ανά απασχολούμενο κινήθηκε καθοδικά για 10 έτος στη σειρά με την ετήσια ποσοστιαία μεταβολή να διαμορφώνεται στο -0,8% το 2017 από -0,7% το 2016 (2007-2017: -14,2% και 2013-2017: -2,7%). Τα αντίστοιχα μεγέθη σε όρους πραγματικού προϊόντος ανά ώρα απασχόλησης ήταν -0,2% και -0,6% (2007-2017: -10,2% και 2013-2017: -0,6%).

Η πτώση του ποσοστού ανεργίας παράλληλα με την ενίσχυση της απασχόλησης σηματοδοτούν την ενίσχυση του βαθμού εκμετάλλευσης του παραγωγικού συντελεστή της εργασίας. Από την άλλη πλευρά ωστόσο, η μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας αντικατοπτρίζει τη συρρίκνωση της αποτελεσματικότητας στη χρήση του εν λόγω παραγωγικού συντελεστή. Όπως έχουμε αναφέρει σε παλαιότερα τεύχη του δελτίου 7ΗΟ, το τελευταίο στοιχείο αποτελεί αγκάθι για τον δυνητικό ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission, The 2018 Ageing Report) και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για μείωση του πληθυσμού (ικανού προς εργασία, π.χ. ετών 15-64 ετών) της Ελλάδος στο μέλλον, η παραγωγικότητα της εργασίας αναμένεται να αποτελέσει τη μοναδική πηγή ενίσχυσης του δυνητικού ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας. Οι επενδύσεις, η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών μέσω αύξησης του βαθμού εξωστρέφειας της οικονομίας, η ποιότητα των θεσμών και άλλοι παράγοντες, θα επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό την πορεία που θα ακολουθήσει η παραγωγικότητα της εργασίας οπότε και ο δυνητικός ρυθμός μεγέθυνσης στο μέλλον. Το πλεονέκτημα της κυκλικής ανάκαμψης στη μεσοπρόθεσμη περίοδο δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό και να κρύψει κάτω από το χαλί τους υπάρχοντες κινδύνους για την πορεία της ελληνικής οικονομίας στη μακροχρόνια περίοδο. Τουναντίον, δύναται να αποτελέσει εφαλτήριο. Η προσήλωση στην αποτελεσματική εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας στην ασκούμενη οικονομική πολιτική θα πρέπει είναι συνεχής.

Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής κινήθηκε πτωτικά τον Ιανουάριο 2018 (-1,0 YoY%) για πρώτη φορά από τον Μάρτιο 2016. Η εν λόγω εξέλιξη συνδέεται με τη μείωση του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού (-23,3 YoY%). Η ανοδική πορεία στη μεταποίηση συνεχίστηκε για 9ο συνεχή μήνα (6,3%).

Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής κινήθηκε καθοδικά τόσο σε ετήσια όσο και σε μηνιαία βάση τον Ιανουάριο 2018. Όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 2, η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή διαμορφώθηκε στο -1,0% έπειτα από 21 συνεχείς μήνες ανοδικής πορείας. Επιπρόσθετα, η μηνιαία ποσοστιαία μεταβολή ήταν οριακά αρνητική στο -0,4% από 1,6% τον Δεκέμβριο 2017. Στους 4 βασικούς τομείς που απαρτίζουν τον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής, οι ετήσιες και οι μηνιαίες μεταβολές τον Ιανουάριο 2018 είχαν ως εξής: ορυχεία & λατομεία 22,0% και 11,7%, μεταποίηση 6,3% και 0,8%, ηλεκτρισμός -23,3% και -3,7% και παροχή νερού -4,3% και 0,0%.

Σχήμα 2: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία (ετήσια % μεταβολή, YoY%)
Πηγή: (α) Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), (β) Eurobank Research.

Το ισοζύγιο εμπορευμάτων εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και πλοίων μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά –171,8 εκατ. τον Ιανουάριο 2018. Η αύξηση των εισαγωγών υπερέβη – σε απόλυτους όρους – την αντίστοιχη των εξαγωγών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών της ΕΛΣΤΑΤ, οι ελληνικές εξαγωγές εμπορευμάτων (τρέχουσες τιμές) ενισχύθηκαν κατά 18,5% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο 2018 από 12,8% τον Δεκέμβριο 2017. Η κατηγορία των εμπορευμάτων εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και πλοίων είχε την υψηλότερη θετική συνεισφορά, ήτοι 14,1 ποσοστιαίες μονάδες (ΠΜ), παρουσιάζοντας αύξηση 21,6%. Ακολούθησαν τα πετρελαιοειδή με άνοδο 16,8% και συνεισφορά 5,6 ΠΜ. Τέλος, οι εξαγωγές πλοίων μειώθηκαν κατά -92,7% συνεισφέροντας -1,2 ΠΜ στον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του συνόλου των εξαγωγών εμπορευμάτων.

Στην πλευρά των εισαγωγών καταγράφηκε ετήσια αύξηση 1,1% τον Ιανουάριο 2018 από 7,3% τον Δεκέμβριο 2017. Η κατηγορία των εμπορευμάτων εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και πλοίων συνεισέφερε 10,6 ΠΜ (18,3 YoY%) και η αντίστοιχη συνεισφορά των πετρελαιοειδών ήταν 9,5 ΠΜ (44,1 YoY%). Η κατηγορία των πλοίων είχε αρνητική επίδραση στον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του συνόλου των εισαγωγών εμπορευμάτων της τάξης των -19,0 ΠΜ (-93,3 YoY%).

Σχήμα 3: Εμπορικό Ισοζύγιο – Ιανουάριος 2018 (ετήσια μεταβολή, εκατ. €)
Πηγή: (α) Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), (β) Eurobank Research.

Βάσει των παραπάνω μεταβολών, το συνολικό εμπορικό ισοζύγιο κινήθηκε ανοδικά σε ετήσια βάση (για 3ο συνεχή μήνα) κατά €344,7 εκατ. τον Ιανουάριο 2018 από €8,7 εκατ. τον Δεκέμβριο 2017. Όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 3, η προαναφερθείσα ενίσχυση προήλθε από την κατηγορία των πλοίων καθώς στις υπόλοιπες δύο καταγράφηκε πτώση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *