EUROBANK: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ελλάδα Οικονομία
 • Καθαρά Κέρδη[1] €186εκ. το 2017

 

 

 • Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 5,4% έναντι του 2016 σε €837εκ.

 

 

 • Λειτουργικές δαπάνες μειωμένες κατά 0,9% σε ετήσια βάση

 

 

 • Καθαρά κέρδη2 από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό €130εκ. το 2017

 

 

 • Μείωση των NPEs κατά €2,5δισ. το 2017 και υπέρβαση του ετήσιου στόχου

 

 

 • Σχηματισμός νέων NPEs -€687εκ. το 2017

 

 

 • Αύξηση καταθέσεων κατά €1,2δισ. στην Ελλάδα και €1,8δισ. σε επίπεδο Ομίλου το 2017

 

 

 • Μείωση τρέχουσας χρηματοδότησης ELA κατά €7,2δισ. από τα υψηλά του 2017

 

 

 • Αύξηση του δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 κατά 150 μονάδες βάσης έναντι του 2016 σε 15,3%[2]

 

 

 • Αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου €950εκ. με την έκδοση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης Tier II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Το 2017 ήταν για τη Eurobank άλλη μια κερδοφόρα χρονιά, με ισχυρές επιδόσεις, κατά την οποία η Τράπεζα πέτυχε όλους τους στρατηγικούς και επιχειρηματικούς στόχους και τους υπερέβη σε κρίσιμους τομείς. Η καθαρή κερδοφορία έφτασε τα €186 εκ. χάρη στην αύξηση των κύριων προ προβλέψεων εσόδων και στις διεθνείς δραστηριότητες.

 

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν κατά €2,5 δισ. σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας το σχετικό στόχο. Το τέταρτο τρίμηνο του έτους σημειώθηκαν οι καλύτερες ιστορικά επιδόσεις τόσο στη μείωση του αποθέματος NPE όσο και στη δημιουργία νέων. Πρόκειται για εξέλιξη ιδιαίτερα ενθαρρυντική για το 2018, καθώς η διαχείριση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων θα παραμείνει προτεραιότητα ενώ η τάση του τελευταίου τριμήνου μπορεί να αποδοθεί τουλάχιστον σε ένα βαθμό στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου και στην αποφασιστικότητα για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Μολονότι οι στόχοι για τα NΡΕ είναι φέτος πιο απαιτητικοί, έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα τους επιτύχουμε, καθώς ο τράπεζες μπορούν πλέον να κάνουν πλήρη χρήση νομικών εργαλείων που τέθηκαν σε ισχύ από πέρυσι και τα οποία μόνον μερικώς αξιοποιήθηκαν στη διάρκεια του 2017.

 

Η εξάρτηση από τον έκτακτο μηχανισμό χορήγησης ρευστότητας (ELA) μειώθηκε κατά €4 δισ. το 2017, κυρίως χάρη στην αύξηση των καταθέσεων, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, και στη βελτίωση της πρόσβασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Παρά τη διατήρηση των συνθηκών περιορισμένης ρευστότητας, η καθαρή αύξηση των χορηγήσεων έφτασε τα €400 εκ.

 

Η Τράπεζα συνέχισε να αυξάνει τα κεφάλαιά της και ο δείκτης βασικών κυρίων κεφαλαίων (CET1) έχει ενισχυθεί σωρευτικά κατά 220 μ.β. από το 2015, από τις οποίες οι 150 μ.β. το τελευταίο έτος. Το 2017 αποπληρώσαμε πλήρως τις προνομιούχες μετοχές, εκδίδοντας ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης (TierII), με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση του δείκτη συνολικών κεφαλαίων (με πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ) στο 17,9%.

 

Η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση του κύκλου των προγραμμάτων προσαρμογής της οικονομίας. Με την εκπνοή του τρίτου προγράμματος, τον Αύγουστο, οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας θα πρέπει να καλύπτονται από τις διεθνείς αγορές. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει η έξοδος από το πρόγραμμα να συντελεστεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις: ρύθμιση του δημοσίου χρέους με τις ελάχιστες αιρεσιμότητες, ώστε καμία πλευρά να μην αμφιβάλλει ότι θα υλοποιηθεί πλήρως, διασφάλιση της χρηματοδότησης από πιθανούς εξωτερικούς ή εσωτερικούς κλυδωνισμούς, πρόνοιες που θα ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο υποτροπής. Επιπλέον, το συμφωνημένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, περιλαμβανομένων των ιδιωτικοποιήσεων και της αναμόρφωσης του δημοσίου τομέα, πρέπει να εφαρμοστεί όπως προβλέπουν τα χρονοδιαγράμματα. Η πρόβλεψη για ανάπτυξη γύρω στο 2,1% το 2018 στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι επενδύσεις θα αυξηθούν σε διψήφιο ποσοστό. Για να συμβεί αυτό απαιτείται οι διεθνείς αγορές να έχουν πεισθεί απόλυτα για τις θετικές προοπτικές του μεταρρυθμιστικού προγράμματος και της ελληνικής οικονομίας.

 

Μέσα σε ένα περιβάλλον  ανάπτυξης, η Eurobank βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων για το 2018, παραμένοντας ταυτόχρονα σε τροχιά κερδοφορίας, συνεχίζοντας τη δημιουργία οργανικών κεφαλαίων και ενισχύοντας τη θέση της στην ελληνική αγορά και στο εξωτερικό, μέσα από τη χρηματοδότηση των πελατών μας και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην έναρξη της ανοδικής φάσης της οικονομικής δραστηριότητας.»

                                         

                                                                  Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Έτους 2017

 

 

Το 2017 ήταν μια ιδιαίτερα θετική χρονιά για τη Eurobank, καθώς πέτυχε τη βελτίωση των οργανικών της αποτελεσμάτων, την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και ρευστότητας και τη μείωση των συνολικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) πέραν του ετήσιου στόχου που είχε τεθεί. Ειδικότερα:

 

 • Τα καθαρά κέρδη πριν από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και έκτακτα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε €186εκ. το 2017.

 

 

 • καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν στα επίπεδα του 2016 και διαμορφώθηκαν σε €1,5δισ., καθώς η μείωση του κόστους χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα και της χρήσης εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ αντιστάθμισε τα χαμηλότερα έσοδα από χορηγήσεις.

 

 • Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου βελτιώθηκε κατά 19 μονάδες βάσης έναντι του 2016 σε 2,41%.

 

Νέα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs, €εκ.)
 • Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 14,5% το 2017 σε €268εκ., κυρίως λόγω χαμηλότερων δαπανών για τη χρήση των εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ.

 

 • Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,1% το 2017 σε €1,7δισ., ενώ τα λοιπά έσοδα υποχώρησαν κατά 28,4% και διαμορφώθηκαν σε €151εκ.

 

 • Τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν κατά 1,3% σε €1,9δισ.

 

 • Οι Λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 0,9% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €894εκ., ενώ στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 2,0% το 2017. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επίπεδο Ομίλου παρέμεινε κάτω του 50% και διαμορφώθηκε σε 47,5%.

 

Καθαρά Κέρδη Εξωτερικού

(προ εκτάκτων αποτελεσμάτων και μη συνεχιζομένων δραστηριοτήτων, €εκ.)

 • Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 5,4% έναντι του 2016 σε €837εκ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 1,7% σε €987εκ.

 

 • Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) ήταν αρνητικός όλα τα τρίμηνα του 2017 και διαμορφώθηκε σε -€687εκ. το 2017. Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 340 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 42,6% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, από 46,0% το 2016, ενώ τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €2,5δισ. το 2017, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί κατά €0,7δισ. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 50,4% στο τέλος του
Δείκτης CET1 – Βασιλεία ΙΙΙ

(%)

 • έτους. Pro-forma για την εφαρμογή του προτύπου IFRS9 για 1η φορά, η κάλυψη των NPEs βελτιώνεται κατά περισσότερες από 500 μονάδες βάσης σε 55,5%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των συσσωρευμένων προβλέψεων κατά €1,0δισ.

 

 • Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες, με τα καθαρά κέρδη πριν από έκτακτα αποτελέσματα και μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες να ανέρχονται σε €130εκ. το 2017.

 

Χρηματοδότηση ELA

(€δισ.)

 • O δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) διαμορφώθηκε σε 15,8%[3] επί του σταθμισμένου ενεργητικού στο τέλος 2017. Με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, ο ανωτέρω δείκτης διαμορφώνεται σε 15,3%[4] και έχει αυξηθεί κατά 150 μονάδες βάσης έναντι του 2016 και 220 μονάδες έναντι του 2015, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται σε 17,9%4 και είναι αυξημένος κατά 450 μονάδες έναντι του 2015. Pro-forma για την εφαρμογή του προτύπου IFRS9 για 1η φορά, ο δείκτης CET1 με βάση τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώνεται σε 12,4%.

 

Καταθέσεις Πελατών

(€δισ.)

 • Η τρέχουσα χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA ανέρχεται σε €5,3δισ. και είναι χαμηλότερη κατά €7,2δισ. από τα υψηλά του 2017.

 

 

 • Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά €1,2δισ. στην Ελλάδα και €1,8δισ. σε επίπεδο Ομίλου το 2017. Οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων, διαγραφών, συναλλαγματικών διαφορών και πωλήσεων) αυξήθηκαν κατά €0,4δισ. την ίδια περίοδο. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 109,6%, από 117,6% το 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α  Οικονομικά Στοιχεία Eurobank

 

 

 

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη[5]

2017 2016 Μεταβολή  

Δ΄ Τριμ. 2017

 

Γ΄ Τριμ.

2017

 

 

Β΄ Τριμ.

2017

 

 

Α΄ Τριμ.

2017

 

Καθαρά Έσοδα από Τόκους €1.464εκ. €1.463εκ. 0,1% €373εκ. €369εκ. €364εκ. €357εκ.
Καθαρά Έσοδα Προμηθειών €268εκ. €234εκ. 14,5% €70εκ. €67εκ. €67εκ. €64εκ.
Λειτουργικά Έσοδα €1.882εκ. €1.907εκ. (1,3)% €494εκ. €464εκ. €465εκ. €459εκ.
Λειτουργικά Έξοδα €894εκ. €903εκ. (0,9)% €226εκ. €223εκ. €223εκ. €222εκ.
Οργανικά Κέρδη προ Προβλέψεων €837εκ. €794εκ. 5,4% €217εκ. €213εκ. €208εκ. €199εκ.
Κέρδη προ Προβλέψεων €987εκ. €1.004εκ. (1,7)% €267εκ. €240εκ. €242εκ. €237εκ.
Προβλέψεις για Πιστωτικούς Κινδύνους €750εκ. €741εκ. 1,2% €206εκ. €178εκ. €182εκ. €184εκ.
Καθαρά Κέρδη πριν από μη Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες και Έκτακτα Αποτελέσματα €186εκ. €240εκ. (22,5)% €53εκ. €61εκ. €37εκ. €34εκ.
Καθαρά Κέρδη μετά από μη Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες και Έκτακτα Αποτελέσματα €104εκ. €235εκ. (55,8%) €43εκ. (€15)εκ. €40εκ. €37εκ.

 

Στοιχεία Ισολογισμού 6 2017

 

2016
Καταναλωτικά Δάνεια €5.248εκ. €5.983εκ.
Στεγαστικά Δάνεια €16.657εκ. €17.311εκ.
Δάνεια προς Μικρές Επιχειρήσεις €6.973εκ. €6.991εκ.
Δάνεια προς Μεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις €18.339εκ. €18.876εκ.
Σύνολο Χορηγήσεων (προ προβλέψεων) €47.242εκ. €49.195εκ.
Σύνολο Καταθέσεων €33.843εκ. €32.093εκ.
Σύνολο Ενεργητικού €60.029εκ. €66.432εκ.

 

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 6

 

2017

 

2016
Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου

 

 

2,41% 2,22%
Δείκτης Κόστους προς Έσοδα

 

 

47,5% 47,4%
Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) 42,6% 46,0%
Δάνεια σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών 33,4% 35,3%
Δείκτης Κάλυψης Μη εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων 50,4% 50,6%
Δείκτης Κάλυψης Δανείων σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών

 

 

64,3% 66,0%
Προβλέψεις προς Δάνεια

 

2,0% 1,9%
Κεφάλαια Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET1) 15,8%[6] 17,6%

 

Ορολογία

 

 

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες: Το σύνολο των καθαρών εσόδων από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες και των εσόδων από μη τραπεζικές υπηρεσίες της υπό εξέταση περιόδου.

 

Έσοδα από εμπορικές και λοιπές δραστηριότητες: Το σύνολο των εσόδων από μερίσματα, αποτελέσματα χαρτοφυλακίου συναλλαγών, αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους και λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα της υπό εξέταση περιόδου.

 

Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων: Το άθροισμα των καθαρών εσόδων από τόκους και καθαρών εσόδων από αμοιβές και προμήθειες μείον τα λειτουργικά έξοδα της  υπό εξέταση περιόδου.

 

Κέρδη προ προβλέψεων: Λειτουργικά κέρδη προ απομειώσεων και εξόδων αναδιάρθρωσης όπως γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις της υπό εξέταση περιόδου.

 

Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου: Ο λόγος των καθαρών εσόδων από τόκους σε ετησιοποιημένη βάση, προς το μέσο υπόλοιπο του συνόλου ενεργητικού (ο αριθμητικός μέσος όρος του συνόλου ενεργητικού στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου και στο τέλος του προηγούμενου έτους).

 

Δείκτης Κόστους προς Έσοδα: Ο λόγος των λειτουργικών εξόδων προς τα λειτουργικά έσοδα.

 

Δείκτης Προβλέψεων (ζημιές) προς το μέσο υπόλοιπο δανείων (μετά από προβλέψεις): Ο λόγος των προβλέψεων (ζημιών) για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις της υπό εξέταση περιόδου σε ετησιοποιημένη βάση, προς το μέσο υπόλοιπο των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες μετά από προβλέψεις (ο αριθμητικός μέσος όρος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες μετά από προβλέψεις στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου και στο τέλος του προηγούμενου έτους).

 

Δείκτης Δανείων σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών: Ο λόγος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (προ προβλέψεων)  προς το σύνολο των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες (προ προβλέψεων), στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.

 

Νέα Δάνεια σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (σχηματισμός): Καθαρή αύξηση/μείωση των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών της υπό εξέταση περιόδου με εξαίρεση την επίπτωση από τις διαγραφές δανείων, τις πωλήσεις και λοιπές μεταβολές.

 

Δείκτης Κάλυψης Δανείων σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών: Ο λόγος των συσσωρευμένων προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες προς τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.

 

 

Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs): Σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) – European Banking Authority (EBA) –  στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα περιλαμβάνονται δάνεια με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και δάνεια αβέβαιης είσπραξης, δηλαδή δάνεια  τα οποία θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα, παρόλο που είτε είναι ενήμερα, είτε είναι σε καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για δυσκολίες πλήρους αποπληρωμής χωρίς τη ρευστοποίηση εξασφάλισης.

 

Δείκτης NPEs: Ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων προς το σύνολο των ανοιγμάτων (προ προβλέψεων) στο τέλος της περιόδου αναφοράς.

 

Δείκτης κάλυψης NPEs: Ο λόγος των συσσωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο των NPEs στο τέλος της περιόδου αναφοράς.

 

Σχηματισμός νέων NPEs: Καθαρή μεταβολή των NPEs εξαιρούμενης της επίπτωσης των διαγραφών, των πωλήσεων και λοιπών μεταβολών.

 

Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις: Ο λόγος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες (μετά από προβλέψεις) προς τις υποχρεώσεις προς πελάτες στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.

 

Σταθμισμένο ενεργητικό: Είναι το σύνολο του ενεργητικού και των στοιχείων εκτός ισολογισμού του Ομίλου, σταθμισμένα με βάση τους συντελεστές στάθμισης κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 575/2013, λαμβάνοντας υπόψη τον πιστωτικό, λειτουργικό και το κίνδυνο αγοράς.

 

Κεφάλαια κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1): Ο λόγος των κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας 1, όπως ορίζονται με τον κανονισμό (EE) Αρ.575/2013, προς το σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού (Risk Weighted Assets – RWA).

 

Κεφάλαια Κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Πλήρης εφαρμογή): Κεφάλαια κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, όπως ορίζεται από τον Κανονισμό 575/2013 χωρίς την εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών διατάξεων δια το σύνολο σταθμισμένου έναντι κινδύνου στοιχείων ενεργητικού.

[1] Πριν από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και έκτακτα αποτελέσματα.

[2] Με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, Pro-forma για την πώληση των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία.

[3] Pro-forma για τη μετατροπή €950εκ. προνομιούχων μετοχών σε ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης και για την πώληση των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία.

[4] Pro-forma για την πώληση των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία.

[5] Οι δραστηριότητες στη Ρουμανία λογίζονται ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση.

[6] Pro-forma για τη μετατροπή €950εκ. προνομιούχων μετοχών σε ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης και την πώληση των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *